off
Cedeira — 18 Maio, 2012 at 17:41

Mitoloxía accidental. A propósito dos amilladoiros

por Gabriel BeceiroO Santo André de Teixido  ten no imaxinario galego unha potencialidade simbólica ben coñecida. Porén, ese “coñecimento” derivou da vivencia relixiosa popular históricamente producida, sistemáticamente agochada pola igrexa católica, a unha ocultación basada na privatización e especialización institucional da relixión.  Coma o resto de Occidente, a sobredeterminación relixiosa deu paso á súa secularización ou modernidade pluralizadora (pulo da ciencia, dereito, arte…), de xeito tal que o “sagrado” deixou de ser o cerne simbólico da sociedade galega para derivar en plausibilidade paralela e residual mália a invención contemporánea de artefactos lúdicos coma o “camiño de Santiago”.

D.Bell afirma que “hoxe, a cultura apenas pode, se é que pode, reflectir a sociedade na que vive a xente”.  De feito, a modernidade homexenizadora alenta a escoller e seleccionar entre as opcións do mercado simbólico: ciencia, relixión, arte, moral, consumo… A sociedade do espectáculo (Baudrillard) impele á despolitización e ao esbaciamento de significado. Do símbolo pasamos aos signos. Aos simulacros. Ás paisaxes, que sendo elementos definidores do nervo da nación, esmorecen diante do desleixo dos que pensan que o territorio o pode aturar todo e que o máis conta é a economía.  Cando así acontece é a risco dunha alta capacidade  de autodestrucción. Velaí un parque de vivendas saturado de oferta e desaxustado á demanda no entanto os núcleos, casas e tipoloxías  autóctonas desaparecen. Xa dicía Lois Pereiro que o noso é “un povo que sabe suicidarse”.

Entre a materialidade e a espiritualidade do camiño, qué espazo hai para a reflexión sobre Cedeira e o Ortegal, para o equilibrio entre implantación urbana e paisaxe e para a organización das pelerinaxes do camiño que avanzan entre ringleiras de eucalitos en formación -non sei se militar ou eclesiástica, que diría Vicente Risco- no entanto  as nosas árbores andan por onde poden e non onde os topónimos dictan.

Qué marxe hai para a relación dialèctica entre o santuario e o camiño ao país de Teixido ? Non hai, en fin, posibilidade de afondar nos trazos finistérricos, nos elementos marcadamente autónomos e diferentes, deste universo galego que non é un anaco de España senón Galiza, é dicir, unha visión senlleira do mundo, e desde o “cabo do mundo”, que contén elementos de referencia e comparanza universais.  Para cando unha intervención en pé de igualdade co tamaño da nosa cultura, quer dicir, para cando un achegamento crítico e fundamentado para alén da  xenoestima propia do galego colonizado?

Vense de “acondicionar” o alto da costa de Teixido, onde aínda se poden ver algúns amilladoiros – campus lapideus dos liguros-, para asegurar o simples “coidado funcional” coa limpeza de mato e o balizado da contorna.  Dí Estrabón que os gregos afirmaban cos Kalaekos (galegos) non profesaban nengunha relixión.  O que a igrexa católica non ousou “profanar” co símbolo da cruz patriarcal-masculino, fíxoo unha intervención político-administrativa só basada na desbrozadora, nas cancelas e nos rótulos. Unha intervención, ao noso ver, pouco acaída xa que debruza no eixo de reproducción cultural  própia dos “parques temáticos”.   Non se entende que o milladoiro maior apareza coroado por unha cruz  e un rótulo cando o seu cerne simbólico é de orixe pagá e a intervención teña sido realizada por unha administración aconfesional. Non había outro xeito máis discreto e respectuoso de documentalo? Será para que o romeiro despistado non teña dúbida: esa morea de pedras que ve, e antes non se vía, non lle é unha morea de pedras calquera, é-lle un amilladoiro. E que así conste: “nós pasamos a desbrozadora”.

Acontece que o rotulo e a cruz que o coroan acaban por deturpalo. Agora non é un amilladoiro sinalizado, agora é unha morea de pedras coroada por unha cruz e un rótulo que seica dí que é un “milladoiro”. Pódese dicir que a resposta da igrexa católica e os seus acólitos políticos á relixión galega é unha invención porque continua a proxectar sobre o transfondo mitosimbólico de Galicia un sistema foráneo de categorías  relixiosas que procuran a súa extirpación. Así abenzoados co símbolo de Deus, os amilladoiros de Teixido pasan a formar parte da infeliz listaxe de patrimonio cultural material e inmaterial aculturados, existentes en tanto se lles nega implícitamente os fundamentos mitorelixiosos e simbólicos nos que se basean. A iso chámaselle “rigor de desbrozadora”. Un pro-logo própio do márqueting cutre  do sensacionalismo e da frivolidade e non do conservacionismo baseado no coñecimento e documentación do patrimonio.

A necesidade de preservar a materialidade dun culto, que ten a súa orixe en sustratos simbólicos pre-indoeuropeus, debería servir para desvelar e non para continuar a agochar e deturpar o “lar-mundo” de Teixido. A miopía sociocultural  leva á mistificación e revela unha codificación estereotipada que amosa o noso retraso cultural. Fronte ao rótulo de bazar, compria maior rigor e documentación mito-simbólica á hora de facer intervencións deste tipo. O mito da Grande Madre, dos cultos de fertilidade vexetal-animal e humana, acobillou no país de Teixido durante secúlos mália a intervención católica. Conta Bachofen que Humboldt ficou marabillado perante as montañas de pedras na fronteira galega,  no limes de Galicia. Explica máis unha vez Bachofen que todo fillo de nai é unha pedra guindada cara atrás. Trátase da idea da cantidade adicional e non de sucesión própria do dereito paterno. A súa representación é a dunha morea (montaña) de pedras: o pobo materno onde o sistema de millora prioriza a casa, a contorna e a ubicación e non a sucesión personal. Aquel que saira da súa terra debía deitar unha pedra de regreso ao seu lar.

Last but not least. Estamos diante dun vestixio mitorelixioso arcaico – telurismo materno, veneración dos mortos-  infiltrado de xeito orixinal na nosa cultura tal como descobriron entre nós Risco e Otero Pedrayo nas Pelerinaxes ou os grandes mitólogos  J.J.Bachofen, F.KMayr e Ortíz-Osés entre outros bultos internacionais, mália o estricto monoteísmo do mito patriarcal. Por  tanto,  precisábase un proceso de interpretación  e documentación máis acaído que servira para eliminar a corrosión do mito alí presente, aínda tabuizado, permitíndonos recuperar parte do noso patriminio material,  inmaterial e paisaxístico. A memoria de noso.

Os comentarios están pechados

off